H0
H0 13005 LIEBHERR LTM 1400
H0  KIBRI 
13005 LIEBHERR LTM 1400
65,97 
H0 39514 Bahnhof Kehl
H0  KIBRI 
39514 Bahnhof Kehl
66,97