H0
H0 13005 LIEBHERR LTM 1400
H0  KIBRI 
13005 LIEBHERR LTM 1400
71,47 
H0 39514 Bahnhof Kehl
H0  KIBRI 
39514 Bahnhof Kehl
74,97